0700 20 223

Безплатна
консултация

Условия за предоставяне на услуги

Условия за профилактика

Профилактиката се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, както и до уредът/ите за профилактика, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Булклима Инженеринг ЕООД.

По време на посещението за профилактика, клиентът следва да предупреди екипа за всички специфики на помещението и на уреда, с цел да се осигури безопасност на екипа и на потребителите. В случай че има изготвена проектна документация за обекта, тя следва да бъде предоставена за информация.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на посещението, както по отношение на монтирания отоплителен уред, така и по отношение на неговата правилна експлоатация и поддръжка, както и други специфики, касаещи системата за отопление/охлаждане.

Клиентът е длъжен да заплати цената за профилактика, съгласно актуалната ценова листа на Булклима Инженеринг ЕООД.


Условия за монтаж

Посещението за монтаж се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, в което/които ще се монтира/т уреда/ите, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Булклима Инженеринг ЕООД.

По време на монтажа, клиентът следва да посочи желаното монтажно място, като се съобрази с препоръките на монтажния екип относно най-подходящото място с цел правилна и безопасна експлоатация и поддръжка. Клиентът следва да предупреди екипа за всички специфики на сградата и в частност на помещението, включително трасето на комуникационните и на ел.мрежите, с цел да се осигури безопасност на екипа и на потребителите. В случай че има изготвена проектна документация за обекта, тя следва да бъде предоставена за информация и спазване на посочените в нея изисквания.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на монтажа, както по отношение на монтирания отоплителен уред, така и по отношение на неговата правилна експлоатация и поддръжка, както и други специфики, касаещи инсталацията на системата за отопление/охлаждане.

Клиентът е длъжен да заплати цената за монтажа, съгласно актуалната ценова листа на Булклима Инженеринг ЕООД.


Условия за сервиз

Сервизното посещение се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

Преди да изпратите заявката, моля уверете се, че уредът се използва правилно и по предназначение и установените проблеми на самия уред не са в следствие на небрежна употреба от страна на клиента.

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, както и до уредът/ите за ремонт, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Булклима.

По време на посещението, клиентът следва да формулира точно и ясно проблема и да отговори възможно най-изчерпателно на възникналите въпроси, с цел да се установи точно какво влияе на неправилната работа на уреда. В случай че уредът е част от по-голяма система и за нея има изготвена проектна документация, клиентът следва да я предостави за информация на сервизния екип, за да бъдат предприето съответните мерки за безопасност на цялата система, както и на потребителите и на самия сервизен екип.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по отношение на всички специфики, касаещи сервизното посещение, установения проблем и начина за неговото отстраняване.

В случай че сервизното посещение не касае уред в гаранционен срок, клиентът е длъжен да заплати цената за сервизното посещение, съгласно актуалната ценова листа на Булклима Инженеринг ЕООД с индивидуалните цени за резервни части и труд на сервизния екип.


Условия за безплатен оглед

Безплатният оглед се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я за оглед, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват огледа в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Булклима.

При възникнали въпроси по време на огледа относно спецификите на самото помещение, клиентът следва да отговори възможно най-изчерпателно, с цел да се избегнат неточности при определяне на необходимата мощност или вид на отоплителния уред. В случай че има изготвен проект за обекта, той следва да бъде предоставен за информация.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на огледа, както по отношение на предложения вид и мощност отоплителен уред, така и по отношение на монтажното място и други специфики, касаещи инсталация на система за отопление/охлаждане.
Обади са за безплатна консултация