0700 20 223

Безплатна
консултация

Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.bulclima.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Булклима си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

 • “www.bulclima.com” е уебсайт, който предоставя възможност за електронна търговия – за продажба и доставка на оферираните в него стоки от името на Булклима.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от фирма Булклима.
 • Булклима чрез “www.bulclima.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/ до /над старата, като последната е задраскана.

 • При липса на складова наличност от заявената стока Булклима чрез “www.bulclima.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти (получател) и/или телефон при подаване на заявката Булклима чрез “www.bulclima.com” не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Булклима чрез “www.bulclima.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
 • Булклима чрез “www.bulclima.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
 • Булклима не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес «www.bulclima.com”.
 • Булклима не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
 • Всички обявени цени са за 1 брой и са в български лева с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. Булклима се задължава:

 • Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката като и в двата случая уведоми клиента;
 • Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 • Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) – проверява се целостта на кашоните;
 • Да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

 • Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Булклима за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Булклима се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез сравняване буквите и символите от заявената и доставената стока.
 • Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:

 • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Булклима електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Булклима – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемо – предавателен протокол;
 • Клиентът съгласува с представител на Булклима адреса, на който Булклима желае да получи обратно стоката;
 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Булклима адрес.

Булклима си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

 • Булклима чрез “www.bulclima.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Булклима може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Булклима чрез “www.bulclima.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: trade@bulclima.com
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Булклима чрез www.bulclima.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

 • Булклима чрез “www.bulclima.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • Е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Булклима чрез “www.bulclima.com” е длъжена да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

 • Булклима чрез “www.bulclima.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Булклима чрез “www.bulclima.com” не е предвидила и не е била длъжена да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Булклима чрез “www.bulclima.com”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:

1. Фирма Булклима дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • име, адрес и телефон на клиента;
 • данни за климатичната инсталация;
 • данни за продавача;
 • данни за оторизираната монтажно – севризна фирма;
 • условия за валидност на гаранцията;
 • гаранционен срок на закупената стока.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Булклима не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативи и материали.

IX. Допълнителни условия:

1. Булклима не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Допълнение към Общите условия за онлайн покупка на кредит:

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, „Булклима“ ЕООД посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. „Булклима“ ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „Булклима“ ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като „Булклима“ ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 4 (четири работнидни и започва да тече от момента, в който „Булклима“ ЕООД  получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. 

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Обади са за безплатна консултация