0700 20 223

Безплатна
консултация

Сертификати и Лицензии

01
Сертификат ISO 9001:2015

от LL-C Certification за въведена Система за управление на качеството с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 9001:2015
02
Сертификат ISO 14001:2015

от LL-C Certification за въведена Система за управление на околната среда с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 14001:2015
03
Сертификат ISO 45001:2018

от LL-C Certification за въведена Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 45001:2018
04
Сертификат от Българска браншова камара

за извършване на монтаж сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове във връзка с Регламент (ЕО) 842/2006

Сертификат от Българска браншова камара
05
Сертификат за вписване

в професионалния регистър към Камара на инсталаторите в България за инсталационна дейност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, доставка, монтаж и сервиз

Сертификат за вписване
06
Удостоверение

от Камара на строителите в България за отделни видове СМР от ПЕТА ГРУПА във връзка със Закона за камарата на строителите

Удостоверение

Проект BG-RRP-3.005-1777-C01 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Вниманието на проекта е насочено към закупуване и внедряване на Онлайн CRM Система за управление на взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти.

БУЛКЛИМА ЕООД напълно подкрепя и от доста време работи в посока към внедряване на услуги и решения използвайки съвременните цифрови технологии, постигайки по-високи нива на цифровизация и цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ допринасят за оптимизиране на системите за управление в предприятието, увеличават производителността, подобряват пазарното присъствие и развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

Източник на финансиране МВУ, Национален план за възстановяване и устойчивост

Финансираща организация Министерство на иновациите и растежа

Обща стойност на проекта / безвъзмездно финансиране 20 000.00 лева

Дата на стартиране 03.07.2023

Дата на приключване 03.05.2024

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Булклима ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Обади са за безплатна консултация