0700 20 223

Безплатна
консултация

Реинженеринг

"БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предлага реинженеринг на проекти и изградени инсталации с цел намаляване на първоначалната инвестиция или намаляване на експлоатационните разходи. 
Екипът на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД извършва диагностициране и обследване на изградени ОВК системи, като предлага решения за отстраняване на експлоатационни проблеми.
Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са сред най-големите консуматори на енергия в сградите и имат функции по осигуряване на комфортна среда.
С нарастването на изискванията по посока енергийна ефективност и екологосъобразност, собствениците все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влиянието върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите.
С оглед търсенето на по-висока рентабилност и по-ниски оперативни разходи, в наши дни все по-често се говори за реинженеринг на инсталации.
Реинженерингът на ОВК системи на практика представлява вторично проектиране на част ОВК с цел да се коригира работата на вече изградени инсталации.
Същият обхваща обследване на първоначалната проектна документация, съществуващите съоръжения и коректна диагностика - откриване на евентуални проблеми в експлоатацията, загуби на енергия и неизправности на физическо ниво.
Обследването и диагностицирането  на съществуващите ОВК системи включва определяне на техния вид и функция, техническото им качество, настоящия им начин на работа, управление и поддръжка. Процесът се състои от обстоен преглед на проектната документация, съответната редакция или при необходимост - пълна промяна на проекта, включително предварително проучване, техническа оценка и обосновка на заданието, изготвянето на идейни и работни проекти по част ОВК.
Реинженеринга завършва с изготвяне на стратегия за изпълнение на необходимите мерки за отстраняване на регистрираните проблеми, включително извършване на всички необходими дейности по ремонт, преустройство или реконструкция на съоръженията.
Основна цел на реинженеринга в областта на ОВК инсталациите е да се подобри ефективността им и да се оптимизира инвестициите, като се потърси оптимално инженерно –техническо решение в енергийно и ценово отношение съобразно конкретните условия и потребности, актуалните нормативни разпоредби и изискванията за микроклимата в помещенията.
В зависимост от крайната цел реинженелинга се извършва за:
  • обезопасяване и преустройване на съоръжения;
  • за добавяне или премахване на функционални елементи към/от ОВК инсталациите, преустройване на агрегати и съоръжения за други задачи;
  • за намаляване на шумовото замърсяване и др.

Реинженеринг се инициира и с цел преоразмеряване на мощност и дебит за отоплителни и охладителни инсталации; смяна на топло-/студоносител; улесняване на поддръжката и др, възникнали в хода на експлоатация на сградите.

 
Обади са за безплатна консултация