0700 20 223

Безплатна
консултация

Гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА 36 МЕСЕЧНА ГАРАНЦИЯ:

- Представяне на оригинална гаранционна карта с четливо попълнени всички полета;
- Да няма последващи промени в обема и топлинните товари на помещението, в което е монтирана инсталацията;
- Спазване на инструкциите за експлоатация;
- При температура под 0°С в режим „Отопление“ да се осигури 24-часова работа на системата;
- Втората и третата година гаранция е валидна при условие, че собственикът е сигнализирал на монтажно – сервизната фирма за заверка на гаранционната карта, чрез извършване на профилактика на инсталацията, която се заплаща допълнително. При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата поставила съоръжението. Оторизираните от вносителя монтажно – сервизни фирми могат да се видят на адрес: www.fujitsu-general.bg. Извършването на профилактиката се доказва чрез попълване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта и издаден касов бон в деня на извършване на услугата;
- Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от датата на продажба.


БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

- Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация;
- Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционния срок.


БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА:

- Почистването на инсталацията, топлообменника на вътрешното и външното тяло, отпушване на кондензна линия;
- Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства – пожари, наводнения, земетресения и температури по-ниски от - 20°С;
- Повреди вследствие на токови удари, пренапрежение или ниско напрежение. Съгласно БДС захранването е 220V±5%;
- Механично счупени и/или деформирани пластмасови детайли – лицев панел, турбина на вътрешното тяло, перка на външното тяло, дистанционно управление и др.;
- Транспортните разходи, които трябва да се заплатят от страна на клиента, ако последният не се намира в пределите на населеното място, където
позиционирана монтажно-сервизната фирма.


ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:
- Гаранционният сервиз се осъществява чрез продавача. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява продавача и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник;
- Вносителят, продавачът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, вследствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, като и да
осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустими максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;
- Независимо от настоящата търговка гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Съгласно чл. 112 от ЗЗП, потребителят има следните права:
При несъответствие на продукта със сделката за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие със сделката за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или размяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: стойността на потребителската стока ако няма липса на несъответствие; значимостта на несъответствието, възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Съгласно чл. 113 от ЗЗП, потребителят има следните права:
- Когато продуктът не съответства на сделката за продажба, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие със сделката за продажба;
- Привеждането на продукта в съответствие със сделката за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на
рекламация от потребителя;
- След изтичането на срока по ал. 2 Потребителят има право да развали сделката и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП;
- Привеждането на продукта в съответствие със сделката за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за екстрадирането на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства;
- Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените в последствие на несъответствието вреди. 

Съгласно чл. 114 от ЗЗП, потребителят има следните права:
- При несъответствие на продукта с на продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, Потребителят има право на избор между една от следните възможности: разваляне на сделката и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цента;
- Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на продукта, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на продукта с нов или да се поправи продукта в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя;
- Упражняването на правото на Потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Съгласно чл. 115 от ЗЗП, потребителят има следните права:
- Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок от две години, считано от доставянето на продукта;
- Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на продукта или за постигане на споразумение между Продавача и Потребителя за решаване на спора;
- Упражняването на правото на Потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на документи;
- При данни за предприети постъпки /опити/ за ремонт или модификация на продукта от потребителя или от лице, респ. монтажно-сервизни фирми, неоторизирани от вносителя;
- При експлоатация на продукта при условия, различни от описаните в договора за продажба /промяна на местонахожданието, квадратурата и статута на помещението и т. н./;
- При демонтаж на продукта, извършен от неоторизирано от вносителя лице;
- При неспазване условията за експлоатация на продукта, определени от производителя, вносителя и продавача;
- При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници;
- При гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя и/или Продавача.


ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КЛИЕНТА:
Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Обади са за безплатна консултация