0700 20 223

Безплатна
консултация

Новини

Регламент за Ф-газовете

20 април, 2018

Сервизна книга и дневник на оборудването

Наредбите за хладилните агенти и влиянието им върху околната среда дават възможност на сервизните техници за по-информиран подход към хладилните системи, когато е необходима сервизна намеса или спазване изискванията на закона.

Иновацията за въвеждане на Сервизна книга на системата и дневник на оборудването представляват два полезни инструмента, улесняващи сервизната дейност и откриване на теч в хладилната верига.

Указ на Италианския Президент № 147/2006: Сервизна книга на системи с хладилни агенти CFC и HCFC (хлориран и флуориран въглеводорд)

Указът на Италианския Президент № 147 от 15 Февруари 2006 г. въвежда методи за проверка и спиране изтичането на субстанции, вредящи на озоновия слой в стратосферата, използвани в хладилни системи, климатици и термопомпи. Хладилните агенти, засегнати от тази регулация, са хлорирани и флуорирани въглеводорди (CFC и HCFC). Следователно, всички хладилни системи, работещи със „старите” агенти R12, R502 и R22 са обект на разпоредбите на указа.

От 1 януари 2010 е забранено използването на HCFC хладилни агенти (като например R22) за поддръжка и сервиз на съществуващо хладилно оборудване, климатични системи и термопомпи. Следващата крайна дата, установена с регулацията, е 1 януари 2015 г., след която е забранено използването на всички CFC-газове.

Местният италиански президентски указ №146/2006 въвежда сервизна книга за системата като инструмент за запис на всички сервизни дейности и проблемни ситуации, относно съдържащият се в хладилната система газ. Това означава, че всички системи, заредени с агент R12, R502 или R22, трябва да са снабдени със своя собствена сервизна книга, в която да се записват основните й характеристики, както и всички изпълнени през годините сервизни дейности.

Книгата трябва да се попълва от хладилния техник по време на периодичната проверка и да се пази от потребителя или лицето, отговорно за хладилното оборудване. В нея трябва да се отбележат проверките за изтичане на хладилен агент, които задължително следва да се изпълняват ежегодно или на всеки 6 месеца, респективно за системи заредени с между 3 и 100 кг и системи, заредени с повече от 100 кг.

Италианският президентски указ № 43/2012 въвежда задължението за попълване на сервизна книга и за системите с HFC хладилни агенти. Системите, заредени с хладилен агент под 3 кг, са изключени от това условие. Документът съхранява историята за системата и събира всички операционни проблеми, свързани с изтичането на газ.

Следователно, сервизната книга осигурява информация относно вида и количеството газ в системата, така че сервизният техник няма съмнения относно процедурите за работа с газа и всяка информация, в резултат от предприетите дейности по хладилната верига (относно налягане, температура и т.н.). Освен това, за всяка изпълнена периодична проверка, книгата регистрира наличието на теч, точното му място в хладилната верига и от какво е причинен (например разхлабени съединения между филтъра и капилярната тръба, причинена от прекомерна вибрация на компонентите).

Как се използва информацията от сервизната книга?

Наредбите изискват първата стъпка при периодичната проверка от хладилния техник е да провери за наличие на теч, особено на тези места, които при предходни проверки са определени като критични, както е посочено в сервизната книга. В случай че на едно и също място във веригата, същият проблем се появява многократно през годините и в случай че информацията е отбелязвана систематично в сервизната книга, това осигурява ясен знак за проблем, който трябва да бъде решен на всяка цена, тъй като идентифицира слаба точка в съответната хладилна верига. Този симптом се разбира дори ако преди това проверката е извършена от различни сервизни техници: това означава, че правилното функциониране на системата не зависи от един-единствен сервизен техник, който е запознат с цялата информация, необходима за ремонта.

Указ на Италианския Президент № 43/2012: Дневник на оборудването за HFC системи

Основната цел на Регламент CE 842/2006 на Европейския парламент и Съвета от 17 Май 2006 (наричан Регламент за Ф-газовете) е намаляване емисиите на флуорираните парникови газове, определени в Протокола от Киото.

Регламентът за Ф-газовете засяга херметизацията, използването, рециклирането и унищожаването на определени флуорирани парникови газове, обозначаването и изхвърлянето на продукти и оборудване съдържащи такива газове, предаването на информация за тези газове, контролът върху използването им, забраните за продажба на определени продукти и оборудване, както и обучение и сертификация на специалисти и фирми специализирани в дейностите, определени в Регламента.

На 20 април 2012 италианският президентски указ № 93 от 27 януари 2012 относно изпълнението на упоменатия по-горе Регламент за Ф-газовете е публикуван в бр.93 на Държавен вестник.

Италианският президентски указ № 43/2012, който влезе в сила на 5 май 2012, в член 16 постановява, че до 31 май всяка година (считано от 2013 г.) операторите на стационарни хладилни системи, климатици и термопомпи, както и стационарни системи за пожарна защита, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, трябва да подадат декларация с информация относно количеството атмосферни емисии за предходната година на база съдържащата се в дневника на системата информация.

Флуорирани газове включени в декларацията

Регламентът за Ф-газовете засяга оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове, изброени в Приложение 1 към регламента както и препаратите (наричани още смеси), съдържащи такива газове в хладилната верига. Смесите могат да съдържат също CFC или HCFC газове или халон. Основно, смесите определени в Регламента за Ф-газовете, отговарят на следните изисквания: поне един от компонентите е вещество, включено в Анекс 1 на регламента. Общият КГЗ на сместа е не по-малко от 150.

КГЗ на веществото представлява стойността на потенциала за глобално затопляне на това вещество и се изчислява като съотношение на отоплителния потенциал за 100 години на 1 кг от съответното вещество (съществуващо в атмосферата) в сравнение с 1 кг CO2.

Оборудване предмет на декларацията

За целите на декларацията, оборудването и системите, които трябва да се имат предвид са стационарни и принадлежат към следните видове:

  • хладилни (охлаждане на помещения под стайната температура; включени са също така индустриални топлообемнници);
  • климатични (охлаждане и/или контрол на температурата на въздуха в затворени пространства и поддръжката й в определени нива);
  • Термопомпи (използват енергията от околната среда или от отпадъците за производство на полезна топлина; обикновено това са херметизирани уреди);

Системи за противопожарна защита (монтирани във връзка със специфичен риск от пожар в определено пространство);

Освен това, всеки уред или система, принадлежаща към един от описаните по-горе видове, трябва да съдържа циркулиращ заряд от 3 кг или повече флуориран парников газ.

Задължения по Регламента за Ф-газовете

Он-лайн системата е активирана за попълване и подаване на декларация, съдържаща информацията по член 16, ал. 1 от италианския президентски указ № 43/2012. Служителите, които изпълняват някоя от следните дейности по стационарно хладилно оборудване, климатици или термопомпи, които съдържат флуорирани парникови газове, следва да  впишат в електронния регистър (http://193.206.192.119/dichiarazione/login.php) и своевременно да актуализират в случай на следните дейности:

  • проверка за изтичане от агрегатите, съдържащи най-малко 3 кг флуорирани парникови газове и от агрегатите, съдържащи най-малко 6 кг флуорирани парникови газове, оборудвани с херметизирани системи, обозначени като такива;
  • рециклиране на флуорирани парникови газове;
  • монтаж;
  • поддръжка или ремонт.

Декларацията следва да се изготви до 31 май 2013

Прочетете още за хибридни термопомпи

Обади са за безплатна консултация